10. Навчально-методичні матеріали - Міністерство освіти І науки україни київський національний лінгвістичний університет...


10. Навчально-методичні матеріали


^ Основна література


Виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння учителя іноземної мови (спеціаліста) / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – 96 с.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. видання С.Ю. Ніколаєва. Переклад з англ. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

Книга вчителя іноземної мови: Довідково-методичне видання / Упоряд. О.Я. Коваленко, І.П. Кудіна. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 240 с.

Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков. – СПб.: Русско-Балтийский инф. центр "Блиц", 2001. – 224 с.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. 12-бальна система. – К., 2000. – 126 с.

Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.

Педагогічна практика з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої і В.В. Черниш. – К.: Ленвіт, 2003. – 250 с.

Підручники і навчально-методичні комплекси з іноземних мов.

Практикум з методики викладання англійської мови у середніх навчальних закладах: Посібник. Вид. 2-е, доп. і переробл. / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2004. – 360 с.

Практикум з методики викладання німецької мови / Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2007. – 287 с.

Практикум з методики викладання французької мови / Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2006. – 432 с.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов: Іноземні мови. 2-12 класи. – ВТФ "Перун", 2005. – 208 с.

Редько В.Г. Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів початкової школи. – К.: Ґенеза, 2007. – 136 с.

Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі. – К.: Ленвіт, 2005. – 208 с.

Структурно-логічні схеми і таблиці з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Укл. С.Ю. Ніколаєва, С.В. Гапонова та ін. К.: Ленвіт, 2004. – 208 с.

Щукин А.Н. Лингводидактический энциклопедический словарь. – М.: Астрель: АСТ Хранитель, 2007. – 746 с.


Додаткова література


Бігич О.Б. Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи. – К.: Ленвіт, 2006. – 200 с.

Бужинский В.В., Павлова С.В., Старикова Р.А. Функциональный поход к обучению английскому произношению. – М.: Дрофа, 2004. – 154 с.

Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. – М.: Аркти, 2003. – 192 с.

Гальскова Н.Д., Никитенко З.Н. Теория и практика обучения иностранным языкам: Начальная школа. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 240 с.

Иностранные языки в школе: Научно-методический журнал. – Москва.

Іноземні мови: Науково-методичний журнал. – Київ.

Конышева А.В. Игровой метод в обучении иностранному языку. – СПб.: Каро, 2006. – 192 с.

Конышева А.В. Контроль результатов обучения иностранному языку. – СПб: Каро, 2004. – 144 с.

Конышева А.В. Организация самостоятельной работы учащихся по иностранному языку. – СПб.: Каро, 2005. – 208 с.

Копылова В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка. – М.: Дрофа, 2004. – 96 с.

Коряковцева Н.Ф. Современная методика организации самостоятельной работы изучающих иностранный язык. – М.: АРКТИ, 2002. – 176 с.

Ніколаєва С.Ю., Бадаянц Г.С. Тестові завдання з англійської мови. – К.: Освіта, 1998. – 216 с.

Ніколаєва С.Ю., Пасічник Л.М., Шерстюк О.М. Тестові завдання з французької мови. – К.: Освіта, 1998. – 142 с.

Ніколаєва С.Ю., Сажко Л.А. Тестові завдання з німецької мови. – К.: Освіта, 1998. – 176 с.

Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. Е.С. Полат. – М.: Изд. центр "Академия", 2002. – 272с.

Роман С.В. Планування та аналіз навчального процесу з іноземної мови у початковій школі. – Горлівка: ГДПІІМ, 2003. – 108 с.

Сафонова В.В. Проблемные задания на уроках английского языка в школе. – М.: Еврошкола, 2001. – 272 с.

Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. – М.: Просвещение, 2002. – 239 с.

Тести для всіх, хто вивчає іноземні мови / Укл. Г.І. Артемчук, С.Ю. Ніколаєва та ін. – К.: Ленвіт, 2003. – 168 с.


Технічні засоби навчання. Фонограми

Фонограма до підручника “English through Communication”

Фонограма до підручника “Happy English”

Фонограма до підручника “Bravo” (1)

Фонограма до підручника німецької мови

Фонограма до підручника французької мови

Фонограма до тесту “Preliminary English Test”


Фонограма до тесту ”Key English Test”

Фонограма до тесту “First Certificate in English”

Фонограма до тесту “TOEFL”

Tell and sing a story. - ELI, 1992.

English in Tune. – ELI, 1996.

Sing a song. – ELI, 1991.

Sing more songs. – 1994.


Відеограми

Діафільм до тем, поданих у підручниках.


Відеофонограми

Відеофільм «Інтенсив для дорослих». – КДЛУ, 1997.

Відеофільм «Інтенсив для дітей». – КДЛУ, 1997.

Відеофільм «Навчання англійської мови в 1-ому класі школи з поглибленим вивченням іноземної мови (СШ №32)».

Відеофільм «Навчання англійської мови за посібником О.В.Коломінової».

Відеофільм “Language Teaching Methods”. – USIA, 1990.

Bampfield A. Welcome to English (Video). – Cambridge University Press, 1996.

Bampfield A. A World of English (Video). – Cambridge University Press, 1997.


Комп’ютерна підтримка до підручника “English through Communication”.


1 Оцінювання може змінюватися в межах конкретної модульної контрольної роботи.


0914076090332472.html
0914268640086326.html
0914370797188196.html
0914494814608684.html
0914724257634396.html